English version


Hlavná stránka
Ponuka krúžkov
Prázdniny
Foto
Úspešné projekty

EU dobrovoľnícka služba EDS (EVS)

Správa o činnosti
Diskusné fórum
Olympiády 
Okresné športové  podujatia

Aktuality

Ekonomika

2% z dane

 

 

 

  

 

počítadlo.abz.cz


 

 

 

Vážení rodičia!

Centrum voľného času Vám v tomto školskom roku 2018/2019 ponúka viaceré záujmové aktivity pre Vaše deti, do ktorých sa môže prihlásiť na základe písomnej žiadosti, ktorú si vyzdvihne u nás, alebo si ju môžete stiahnuť TU!

Súčasťou žiadosti o prijatie do záujmového klubu je aj vzdelávací poukaz, ktorý si prevezme každý žiak, študent od riaditeľa školy, ktorú navštevuje. 

Veríme, že si vyberiete z ponuky záujmovej činnosti, poskytované formou krúžkov, prípadne Vaše pripomienky, námety na voľnočasové aktivity privítame v našom zariadení.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu spojenú s činnosťou školského zariadenia je  stanovená VZN mesta Gelnica č. 93/2016 §5:

žiak s trvalým pobytom v meste Gelnica a obce Žakarovce:             1€ / mesačne  ( na celý školský rok 10€ ); ak odovzdá vzdelávací poukaz 0,- €. 

žiak s trvalým pobytom mimo mesta Gelnica a obce Žakarovce:      3€ / mesačne ( na celý školský rok 30 € ); ak odovzdá vzdelávací poukaz 1,-€.

dieťa do 6 rokov                                                                           1€ / mesačne

študent dtrednej školy                                                                  3€ / mesačne; ak odovzdá vzdelávací poukaz 1,-€.

osoba staršia ako 15 rokov:                                                          3 € / mesačne ( na celý školský rok 30€ )

jazykové ZÚ pre osoby staršie ako 15 rokov                                  3 € / 1 hodina

 

Uvedené poplatky je potrebné uhradiť na účet CVČ:        IBAN    SK5456000000002545008001    v správe pre prijímateľa: meno dieťaťa      

                     Centrum voľného času v Gelnici
                     Slovenská ulica 46, 056 01 Gelnica
                     tel. č. 053 / 4821 491
                     cvcgelnica@cvcgl.edu.sk

 

                     Facebook - Centrum voľného času v Gelnici ( organizácia )
 

 

 

CVČ utvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež počas celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. V sieti školských zariadení  zabezpečujú neformálne vzdelávanie na základe rozvoja záujmov detí a mládeže do 26 rokov a ich rodičov. V rámci svojho postavenia vytvárajú predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času, v záujme účinného napĺňania miestnej regionálnej politiky voči mladej generácií. Zriaďovateľom centra je Mestský úrad v Gelnici.

Zameranie oblasti činnosti centra
 
1.Pravidelná záujmová činnosť v záujmových kluboch, krúžkoch
2.Príležitostná činnosť - organizácia podujatí, predmetových olympiád, športových súťaží, exkurzií, výletov
3.Prázdninová činnosť - tábory, odborné sústredenia, kurzy
4.Individuálna práca - talenty, postihnuté deti
5.Spontánna činnosť - podľa záujmu, ponuky
6.Metodická, informačná, koordinačná práca v oblasti voľnočasových aktivít

Pracovníci CVČ

Riaditeľ zariadenia
Mgr. Katarína Záhradníková

Oddelenie športových aktivít
Mgr. Kamil Petrík

Oddelenie vzdelávacích-jazykových aktivít
Mgr. Miroslava Petríková

Odborný vychovávateľ pre oblasť športu a techniky

Mgr. Vladimír Fritsch

 

Účtovníčka
Alica Kiseľová

Upratovačka
Anna Šemrincová
 

Školský poriadok CVČ


V centre voľného času má sídlo:

Občianske združenie Gelnický Centráčik