English version
 

Hlavná stránka
Ponuka krúžkov
Prázdniny
Foto
Úspešné projekty

EU dobrovoľnícka služba EDS (EVS)

Správa o činnosti
Olympiády 
Okresné športové  podujatia

Aktuality

Ekonomika

2% z dane

 

 

                   Centrum voľného času v Gelnici 

 

                      DETI  POD KRÍDLAMI  SAMOSPRÁVY ...

 

          Spoločné stretnutie v Centre voľného času, ktoré sa uskutočnilo 19. októbra 2005, malo za cieľ osloviť pracovníkov samosprávy, poslancov mesta, zamestnancov škôl , školských zariadení, cirkvi, občianskych združení ale aj všetkých tých, ktorí sa profesionálne alebo dobrovoľne  venujú miestnej práce s deťmi a mládežou. Ako sa zdá bol to krok v pravý čas,  symbolicky rozprestrieť krídla nad mládežou a spoločne rozbehnúť systém participácie mladých ľudí  na živote mesta. Stretnutia sa zúčastnili tí, ktorí  sa chcú aj v budúcnosti podieľať na konkrétnych riešeniach tejto problematiky. Centrum voľného času chce naštartovať proces nápadov, doporučení ako vytvoriť mladým ľuďom priestor na vlastnú iniciatívu, ich schopnosti, aby sme vychovávali dnes a nie zajtra. Prvé lastovičky na vytvorenie mosta komunikácie medzi mladými ľuďmi a samosprávou i v minulom školskom roku bolo „Stretnutie s predstaviteľmi mesta“, Ocenenie za reprezentáciu mesta p. primátorkou A. Nemčíkovou, zapojenie sa do projektu MLÁDEŽ, Naučme sa spolu žiť...“, ktoré dávajú šancu mladým vyjadrovať sa k veciam, ktoré sa týkajú života v meste. Participácia mladých ľudí na miestnom i regionálnom živote by nemala byť izolácia jednotlivých oblastí školstva, športu, kultúry,  zamestnanosti, ale malo by sa to vnímať ako jeden celok.

      Aj touto cestou chceme osloviť širokú verejnosť:  školy, štátne inštitúcie, mládežnícke organizácie, cirkev, samosprávu   ku konkrétnym návrhom pre spracovanie dokumentu , ktorý bude odporúčaním pre samosprávu vo vzťahu k deťom a mládeži. Vaše návrhy môžete  písomnou, ústnou formou podať v Centre voľného času do konca decembra 2005.

 Kontakt: č. tel. : 053/4821 491 
               
E-mail:
cvcgelnica@cvcgl.edu.sk
                
www.cvcgl.edu.sk
                                        

 A aké úlohy si dáva v týchto oblastiach Centrum voľného času?

          -  Podieľať sa na spracovaní  Akčného plánu politiky mládeže

    -  Zapojiť sa do programu primárnej prevencie drogových závislosti

     - Vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí organizáciou okresných
  predmetových olympiád a súťaží

Zabezpečiť v oblasti neformálneho vzdelávania spoluprácu škôl, občianskych združení bezplatným    
    poskytovaním priestorov pre deti a mládež, metodickú pomoc pri odborných činnostiach

-  Zriadenie Internet klubu aj pre nečlenov zariadenia

-  Na poli pracovného trhu pokračovať ponukou pre mladých ľudí formou absolventskej praxe,
   dobrovoľníckej služby, vytvoriť v spolupráci so samosprávou pracovné miesto  oddelenia pre mládež

-  Ponúknuť pre mládež viesť si samostatne Otvorený klub s vlastnými aktivitami, prevádzkovaním

- Vytvoríme každoročne materiálne a personálne podmienky k pravidelnému využívaniu voľného času
   ponukou 20 záujmových klubov

     - Aktualizujeme www.stránku  centra o aktivitách vo voľnom času v našom meste, regióne aj pre iné
  subjekty, občianske združenia, za účelom lepšej koordinácie podujatí

     - Uskutočníme 2x ročne fórum mladých spoločne so samosprávou, študentskou radou Gymnázia a Detskou
  radou centra

     - Podieľať sa na programe EÚ Mládež

     - Pokračovať v tvorbe i realizácií projektov, ktoré sú prínosom pre oblasť aktivít deti a mládeže

 

            Súčasťou spoločného stretnutia bola aj prezentácia projektu
„Záhradná telocvičňa“, ktorý sa uskutočnil vďaka grantového programu

„Šanca pre náš región“ Konta Orange, n. f. V rámci uvedeného projektu sa realizovala výstavba šachovnice a altánka v areály Centra voľného času za úzkej spolupráce Technických služieb Mesta Gelnica a Gelnických lesov s. r. o.
  

           

             

                                                                                 K. Záhradníková                                                                                       Riad. CVČ  

 

Hodnotiaca správa z činnosti CVČ - šk. rok 2008/2009